Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania oraz ochrony przez DB 77 Consulting sp. z o.o. Pana/Pani danych osobowych.
 2. Korzystając z naszych Usług, akceptuje Pan/Pani postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i wyraża Pan/Pani zgodę lub przyjmuje do wiadomości, że zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy oraz chronimy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Jeżeli nie przekaże nam Pan/Pani informacji, których wymagamy, możemy nie być w stanie zapewnić Panu/Pani wszystkich naszych Usług.

Co obejmuje Polityka Prywatności?

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Pana/Panią o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

 1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych – a zatem podmiotami, które wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania danych jest: DB77 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę, u której można uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych. Kontakt do nas: contact@db77.pl lub DB77 Consulting sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń.

Dane osobowe

 1. „Dane osobowe” to informacje, które mogą być powiązane z konkretną osobą lub mogą służyć do identyfikacji konkretnej osoby, czy to dzięki tym danym, czy też tym danym oraz innym informacjom, którymi dysponujemy lub możemy mieć do nich dostęp. Wszelkie dane osobowe, które zostały przekazane, będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz poufności.

Zbieranie oraz wykorzystywanie danych osobowych

 1. Zbieramy, przetwarzamy oraz przechowujemy dane osobowe pozyskane od Pana/Pani oraz z innych urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), których może Pan/Pani używać, podczas gdy: korzysta Pan/Pani z naszych Usług, lub w inny sposób koresponduje Pan/Pani z nami w związku z naszymi Usługami.
 2. Dane osobowe, które gromadzimy zawierają:
  • Dane osobowe, które Pan/Pani nam przekazuje podczas korzystania z naszych Usług:
   • imię i nazwisko,
   • numer identyfikacyjny,
   • dane o lokalizacji,
   • identyfikator internetowy.
 3. Możemy także przetwarzać Pana/Pani dane, aby prowadzić postępowania w sprawach Pana/Pani skarg lub reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych

 1. Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak jest to zgodne z obowiązującym prawem oraz niezbędne i istotne dla naszych operacji.
 2. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przechowujemy nieprecyzyjne dane dotyczące Pana/Pani, można się z nami skontaktować z prośbą o ich sprostowanie. Taka prośba musi być w formie pisemnej lub przesłana drogą mailową.

Pana/Pani uprawnienia

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw:
  1. dostępu do danych,
  2. możliwości ich poprawienia,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Może Pan/Pani także uzyskać informacje dotyczące zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nami (jako współadministratorami), które dotyczą wypełniania przez nas obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Dodatkowo przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  1. w przypadku, kiedy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Pan/Pani – ze względu na swoją szczególną sytuację – już się na to zgadza;
  2. przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych. Oznacza to, że ma Pan/Pani prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Istnieje możliwość przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądanie przesłania tych danych do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej);
  3. Jeżeli poprosimy Pana/Panią o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, zawsze będzie można ją wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
  4. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Możemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:
  1. (współ)pracownikom,
  2. firmie kurierskiej,
  3. bankom i podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
  4. innym naszym podwykonawcom, jeśli zlecimy im czynności wymagające przetwarzania Twoich danych (takie podmioty będą działały wyłącznie na podstawie łączącej nas umowy),
  5. uprawnionym organom, jeśli będzie tego od nas wymagać obowiązujące prawo.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 1. W związku z tym, że działamy na całym świecie, czasami zdarza się, że nasi dostawcy usług bieżących, (niezbędnych dla naszej działalności operacyjnej i technologicznej) takich jak np. obsługa serwerów, hosting, platforma do zarządzania projektami, software, systemy do obsługi księgowej itp. są zlokalizowani poza EOG i im również przekazujemy Pana/Pani dane.
 2. Wszystkie transfery danych poza EOG dokonywane są w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo

 1. Chronimy Pana/Pani informacje korzystając z technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zredukowania ryzyka utraty, niewłaściwego użycia, nieupoważnionego dostępu, ujawnienia lub zmiany.
 2. Niektóre z zabezpieczeń z których korzystamy to zapory ogniowe (firewalls) i szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do naszych centrów danych oraz kontrola autoryzacji dostępu do informacji.
 3. Jeżeli wprowadzimy jakiejkolwiek istotne zmiany do Polityki Prywatności oraz sposobu, w którym wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, umieścimy te zmiany na tej stronie i dołożymy należytej staranności, aby powiadomić Pana/Panią o jakichkolwiek znaczących zmianach.