Najczęstsze błędy wdrożenia OEE

Powszechnie spotykanym narzędziem w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza przy produkcji wielkoseryjnej, jest Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness). W tym jednym wskaźniku zaszyte są najważniejsze podrzędne wskaźniki: Dostępność – wyrażana jako stosunek czasu rzeczywiście poświęconego na wykonanie danego zadania do planowanego czasu Wydajność – definiowane jako procent realizacji zaplanowanej prędkości linii Jakość – wyrażana…